Obchodné podmienky

Obchodné  a nákupné podmienky internetového obchodu Kamzikshop.com

1. Všeobecné ustanovenia, definícia pojmov.

Predávajúci
KamzikShop.com


 

Ing. Michal Mikuláš - mMSoft
Zvolenská 13
03601 Martin
IČO: 40989313Kupujúci
fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú
internetovým obchodom KamzikShop.c
om Všetky objednávky podané prostredníctvom webportálu sú záväzné.

Objednávka:
odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu a o celkovej cene objednávky.

Podmienkou uskutočnenia objednávok nie je vaša  registrácia do systému.

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať správny tovar a množstvo uvedené v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky dodať tovar v dohodnutej cene, určeným spôsobom dopravy a na zadané miesto doručenia.

Predávajúci zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave, primerané zabalenie
a poistenie tovaru. V prípade zaslania tovaru ako listová zásielka sa tovar nepoistuje.

Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: faktúru, dodací
list a záručný list, ak je k tovaru priložený (inak platí ako záručný list doklad o kúpe tovaru).

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou
stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému
došlo vinou výrobcu, dodávatela alebo distribútora.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenost a úplnosť
dodávky. V prípade akýchkoľvek závad musí tieto oznámiť prepravcovi a prevádzkovatelovi.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných
podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

4. Objednávka

Produkty z internetového obchodu Kamzikshop.com si môžete objednať:

  • vyplnením internetovej objednávky daným spôsobom
  • e-mailom na adrese info@kamzikshop.com

Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v
znení platnom v deň odoslania objednávky.

Prijatie elektronickej objednávky predávajúcim je potvrdené e-mailom na adresu
udanú kupujúcim v objednávke.

5. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovat telefonicky alebo e-mailom.

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpit od zmluvy do siedmich pracovných dní
od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona c. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na emailovú adresu info@kamzikshop.com. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátit tovar predávajúcemu bez
závad a v pôvodnom balení do 3 dní. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázatelných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 7 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na bankový účet uvedený kupujúcim, po vzájomnej dohode iným spôsobom.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

6. Dodacie a platobné podmienky

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni expedície a dodanie tovaru Vás budeme informovať emailom.

Za objednaný tovar cez Kamzikshop.com môže Kupujúci zaplatiť prostredníctvom:

  • zálohová faktúra, prevod na účet - na váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii príde vystavená zálohová faktúra, v ktorej nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (variabilný symbol, číslo účtu, sumu, atď.),
  • dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky,

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

Pri nákupe nad 300 €uro na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

Poplatky za dopravu kuriérskou spoločnosťou

  • pri nákupe do 100 Eur poštovné vo výške 5 Eur
  • pri objednávke nad 100 Eur je poštovné zdarma

Balné neúčtujeme.

7. Záruka a reklamácie

Na všetky produkty sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia zásielky Zákazníkom ak nie je v dodacom liste uvedené inak (dodací list slúži zároven ako záručný list). Predajca je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím alebo inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka.

Záruka sa tiež nevztahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný
tento tovar prestať používat a bezodkladne reklamovať výrobok.

Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne pradávajúcim, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

Všetky reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke prevádzkovateľa kamzikshop.com

8. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v informačnom systéme a budú využívané výlučne pre marketingové účely eshopu Kamzikshop.com. Údaje nebudú poskytované žiadnej tretej osobe.Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Kamzikshop.com týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákon je zákazník oprávnený písomne namietať voči ďalšiemu spracúvaniu a využívaniu osobných údajov v poštovom styku. Prevádzkovateľ internetového obchodu sa preto zaväzuje, že na požiadanie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

9. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku platných v deň odoslania objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.01.2010 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.